Общи правила за работа с клиенти

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ НА

ПИНК-ТУРС ООД

 

 

  1. Общи положения.

ПИНК-ТУРС ООД е туристически агент, който предлага и поддържа туристически, информационни, комуникационни и резервационни системи за туристически услуги в Интернет, които съдържат предложения, информация и услуги на тема пътувания.  WWW.PINK-TOURS.COM/.NET е официалния интернет портал на на ПИНК-ТУРС ООД. За неуреденото в договорните отношения между ПИНК-ТУРС ООД и клиента се прилагат тези Общи условия и правила за работа с клиенти.  По-различни или допълващи Общи търговски условия ще бъдат приложими само след категоричното писмено потвърждение от ПИНК-ТУРС ООД.Следните търговски общи условия и правила на работа с клиенти уреждат изцяло ползването на WWW.PINK-TOURS.COM/.NET, собственост на ПИНК-ТУРС ООД, както и предлаганите туристически услуги, където ПИНК-ТУРС ООД е посредник.

 

  1. Условия за резервиране на туристически услуги чрез WWW.PINK-TOURS.COM

2.1.          Услуги на ПИНК-ТУРС ООД предлагани чрез портала WWW.PINK-TOURS.COM

 

Предлаганите от ПИНК-ТУРС ООД чрез портала WWW.PINK-TOURS.COM и в офиса на ПИНК-ТУРС ООД туристически и транспортни услуги са посреднически, от името, за сметка и по поръчка на съответния туроператор и/или доставчик на услуги. Реализирането на туристическите и транспортни услуги не спада към кръга услуги, предоставяни чрез WWW.PINK-TOURS.COM/.NET Доколкото не е уредено друго в отношенията между ПИНК-ТУРС ООД и клиента, договорът, отнасящ се до настаняване, пътуване или транспорт, се сключва между клиента и съответния доставчик на услуги (например туроператор, авиокомпания и др.), като се вземат пред вид валидните условия. Те се обявяват преди да се направи резервация и трябва да бъдат потвърдени от Вас (клиента). Ако няма такова потвърждение резервация не може да бъде извършена.

 

2.2.          Съдържание на договора за посредничество.

 

При завършване на процеса на резервиране след попълването на полетата на формуляра, Вие възлагате на ПИНК-ТУРС ООД да бъде посредник на туристическа, транспортна или друга подобна услуга, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна.

 

Ако клиентът даде поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. ПИНК-ТУРС ООД остава във всеки случай само посредник и не поема туроператорска функция.

 

С Вашата поръчка за резервация Вие се обвързвате от момента на нейното подаване онлайн, електронна поща, по телефона или в офиса на ПИНК-ТУРС ООД.  ПИНК-ТУРС ООД си запазва правото, да приеме или да откаже тази поръчка. Приемане или отказване на резервация от страна на ПИНК-ТУРС ООД се потвърждава в рамките на една седмица – писмено, по телефона, електронна поща или факс. За приемане на Вашата поръчка от страна на ПИНК-ТУРС ООД се счита във всеки случай предплащането, респ. представянето на фактура от ПИНК-ТУРС ООД или съответния доставчик на услуга. Чрез приемането  на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между туристическия агент  и клиента.

 

Вие (клиентът) сте задължени да проверите предаденото потвърждение за резервация незабавно по отношение на неговата вярност и да уведомите ПИНК-ТРРС ООД или съответния доставчик на услуга, при когото е направена резервацията за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не дава право за отказ от договора.

 

Договорното задължение на ПИНК-ТУРС ООД се ограничава до посредничество на резервираното пътуване, респ. туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на  ПИНК-ТУРС ООД.

 

2.3.          Осъществяване на вашата резервация. /Компенсации/Плащане/. Доставка на документацията за пътуване.

 

По силата на настоящето Вие декларирате, че предоставяте доброволно необходимите лични данни за извършване на резервацията и осъществяване на услугата.

 

Формата на плащане на резервираните онлайн, електронна поща, по телефона или в офиса на ПИНК-ТУРС ООД туристически или транспортни услуги се определя съгласно договореностите със съответния туроператор, респ. доставчик на услуги. Възможните начини на плащане  Ви се съобщават по време на резервирането. В зависимост от датата на пътуването се предвижда плащане с кредитна карта, или банков превод .

 

В случай, че във времето между възлагане на резервациите и началото на пътуването Вие смените кредитния институт или се променят други данни на кредитната карта, Вие сте задължени незабавно да информирате за промяната ПИНК-ТУРС ООД или съответния туроператор, респ. доставчик на услуги.

 

ПИНК-ТУРС ООД има право от името или по поръчение на туроператора или доставчика на услуги да получи заплащане за резервираната услуга. От Ваша страна, Вие ни упълномощавате при възлагане на договора за посредничество, да изтеглим възнаграждението чрез номера на Вашата кредитна карта.

 

Документите за пътуването ще Ви бъдат изпратени директно от туроператора, респ. доставчика на услуги или чрез нашия обслужващ център по поща, чрез куриер или по електронна поща.

 

Моля да имате пред вид, че за анулиране на осигурени от нас редовни полети и вече издадени билети за самолет се дължи такса за анулиране на полета в размер, определен от  туристическия агент. Тази такса не е свързана с възможни такси за анулиране на авиокомпаниите, които се дължат отделно съобразно техните  Общи условия и тарифи за анулиране на резервации и издадени вече билети.

 

2.4.          Застраховки.

 

Стойността на застраховките по отношение на предоставяните услуги не са включени в цените, обявени на електронната страница, ако изрично не е уговорено друго. Ние Ви препоръчваме да сключите пътна застраховка, както и застраховка за анулиране на пътуване и/или здравна застраховка чрез туроператора или съответния доставчик на услуга. Договорът за застраховката не е уреден в тези Общи условия и се подчинява на Общите условия на застрахователя, туроператора или съответния доставчик на услугата черз който е сключена застраховката.

 

2.5.          Паспортни, визови, валутни и здравни изисквания.

 

Препоръките, които се дават за паспортните, визовите, валутните и здравните изисквания, свързани с Вашето пътуване, не са обвързващи. Вие следва да се уверите допълнително по подходящ начин доколко се отнасят до Вас, и какво е редно да предприемете съобразно Вашето гражданство и съответния визов и паспортен режим на страната, която ще посетите. За такива и подобни въпроси следва да се обърнете за повече информация към компетентните посолства и консулства. По отношение на препоръките  на ПИНК-ТУРС ООД, същите се основават  на предоставена информация и данни от съответните страни, респ. служебни инстанции. Те, от своя страна, могат по всяко време да променят съответните разпоредби, за което ПИНК-ТУРС ООД не носи отговорност относно верността, пълнотата или актуалността на тази информация.

 

2.6.          Ограничение на отговорност.

 

По отношение на данните на пътуванията и отделните услуги, ПИНК-ТУТС ООД се основава на информацията, получена от съответните туроператори или доставчици на услуги. ПИНК-ТРУРС ООД , няма възможност да прави проверки за верността на тези данни към момента на запитването на клиента. ПИНК-ТУРС ООД  чрез WWW.PINK-TOURS.COM/.NET не поема по тази причина гаранция по отношение на пълнотата, верността или актуалността на тази информация. Същото се отнася за друга информация, която се съдържа на страницата на електронния портал  WWW.PINK-TOURS.COM/.NET и е предоставена от трети страни. Не се  поема отговорност за наличността на пътуването или отделната услуга към момента на възлагането на резервацията.

 

Предложените услуги се предоставят от доставчиците на услуги на тяхна отговорност. Поради това ПИНК-ТУРС ООД не носи отговорност за извършване на договореното пътуване или отделна услуга. Отговорността за това остава единствено  и само на туроператора, респ. доставчика на услуги.

 

2.7.          Гаранции от страна на Клиента.

 

С предаване на поръчката за резервация Вие заявявате Вашето съгласие относно всяко ползване на тази електронна страница от Ваше име и за Ваша сметка. В случай, че резервацията касае малолетни или непълнолетни лица от Вашето домакинство или семейство, това  следва  да бъде съблюдавано от Вас и да отговаряте за всяко ползване на електронната страница от Вас и тях. Не може да Ви бъде направена резервация, ако предоставите грешни или непълни лични данни. Вие заявявате Вашето съгласие за това, че възможностите за резервация на пътувания на тази електронна страница могат да бъдат използвани само за законосъобразни резервации или покупки за Вас или трета страна, от чието име Вие можете да предприемате законосъобразни действия.

 

При нарушение на тези гаранции от Ваша страна отговаряте неограничено спрямо  ПИНК-ТУРС  ООД и спрямо съответните туроператори и доставчици на услуги за всякакви вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на Вашите действия или подопечните Ви малолетни и непълнолетни деца.

 

2.8. Промяна на резервация/анулиране

 

В случай на промяна или анулиране на резервацията на предложените от ПИНК-ТУРС ООД чрез WWW.PINK-TOURS.COM/.NET , електронна поща, по телефона или в офиса на ПИНК-ТУРС ООД туристически услуги, следва да се обърнете към нашия офис. При промяна на резервация или анулиране са в сила общите условия и тарифи  на съответните туроператори, респ. доставчици на услуги. ПИНК-ТУРС ООД не може да изменя или заменя  техните Общи условия и тарифи, като в този смисъл всякаква наша отговорност е изключена. За условията на промяна или анулиране на резервация, както и правилата относно предоставяне на компенсация при възникване на непредвидими обстоятелства,  може да се информирате по всяко време във Вашия план на пътуване чрез нас, туроператора или доставчика на услугата.

 

2.9 Правила на английски/немски език.

 

Бихме искали да обърнем внимание, че ПИНК-ТУРС има и предложения на фирмения сайт, които се захранват директно от български и чуждестранни туроператори международни компютърни системи за резервиране. ПИНК-ТУРС ООД не може да влияе по никакъв начин на тези правила и предложения. В тези предложения е възможно да се съдържат общи правила  на немски или английски език, които могат да влияят на вида и обхвата на предлаганата услуга.  В случай, че в процеса на резервиране Вие решавате да приемете правилата и търговските условия на немски или английски  език (Terms and Conditions/AGB), те ще бъдат използвани по отношение на Вас.

 

  1. Условия за общото ползване на електронната страница на WWW.PINK-TOURS.COM/.NET

3.1. Общи положения.

 

Ползването на WWW.PINK-TOURS.COM/.NET от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.

 

3.2. Линкове към други електронни страници.

 

Възможно е ПИНК-ТУРС ООД да съдържа препратки към други, чужди електронни страници, които се поддържат от други договорни страни/партньори.

 

Такива препратки служат само като информация и препоръки.

ПИНК-ТУРС ООД чрез WWW.PINK-TOURS.COM/.NET не може да контролира тези електронни страници на трети страни и не отговаря за тяхното съдържание. Включването на хиперлинкове на такива електронни страници от страна на WWW.PINK-TOURS.COM/.NET не предполага нито одобрение на съдържанието на такива електронни страници, нито връзка с техните оператори.  ПИНК-ТУРС ООД чрез WWW.PINK-TOURS.COM/.NET не носи отговорност за чужди електронни страници и евентуално възникнали щети във връзка с тяхното ползване.

 

3.3. Възможност за техническо ползване на WWW.PINK-TOURS.COM/.NET

 

ПИНК-ТУРС ООД не дава гаранции за възможност за постоянно техническо ползване на WWW.PINK-TOURS.COM/.NET. Невъзможността за техническо ползване на  WWW.PINK-TOURS.COM/.NET не е основание за предявяване на претенции за възстановяване на щети на клиента.

 

3.4. Авторско право

 

Подборът, софтуерът, продуктите и информацията се основават или на собствени проучвания/програмирания на ПИНК-ТУТРС ООД чрез WWW.PINK-TOURS.COM/.NET и/или на съответни данни/доставки на трети страни, т.е. на съответните доставчици на услуги и доставчици на данни. Всички данни, продукти, софтуер, изображения, илюстрации и информация, които получавате чрез тази електронна страница, са защитени с авторски права и други права по отношение на тяхната интелектуална собственост. Поради това Вие не можете да ги променяте, копирате, разпространявате, прехвърляте, излагате, демонстрирате, размножавате, повторно да ги публикувате, лицензирате, да създавате творби извлечени от тях, както и да ги предавате и продавате.

 

Без изричното писмено съгласие на собственика цялата информация, както и използването и на други електронни страници, и използване за други освен лични, некомерсиални цели е нарушение на закона за авторското право и сродните на него права. При нарушение на авторските права ПИНК-ТУРС ООД или носителят на съответното право може да  потърси наказателна  и/или облигационна отговорност по съответния ред и/или чрез компетентния съд.

 

  1. Заключителни условия.

4.1.          Нарушение на Общите търговски условия

 

При нарушение на тези условия за ползване или основателно съмнение, че има нарушение или умисъл за злоупотреба, по всяко време ПИНК-ТУРС ООД чрез  WWW.PINK-TOURS.COM/.NET има право да лиши от ползване съответния потребител, като потърси от него  отговорност.

 

4.3. Приложимо право и подсъдност

 

По отношение на посредничеството на ПИНК-ТУРС ООД чрез  WWW.PINK-TOURS.COM/.NET и отношенията с клиента, в сила е българското право. Място за разглеждане на съдебни спорове е  компетентният съд в гр. Бургас, доколкото не е уговорено друго. За отношенията на клиента с туроператорите или доставчиците на услуги, приложимо е правото на последните, доколкото с оглед разпоредбите на закона не е уговорено друго.

 

4.4. Ограничение на недействителност

 

Ако едно от предходните условия е или стане недействително, неговата недействителност не засяга останалите условия. Недействителното условие се замества с условие, което е най-близо до икономическата цел на условието, което трябва да бъде заменено.

 

Настоящите общи правила  за работа с клиенти  на ПИНК-ТУРС ООД и са в сила от 8.03.2007г.